141/UBATGTQG - Thông báo kết quả cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016-2017

141/UBATGTQG - Thông báo kết quả cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016-2017

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA VÒNG THI CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ

BTC cuộc thi Giao thông học đường công bố danh sách thí sinh tham gia vòng thi cấp tỉnh/thành phố.

Thông báo lịch thi cấp tỉnh/thành phố cuộc thi "Giao thông học đường"

Ban Tổ chức thông báo lịch thi cấp tỉnh/thành phố cuộc thi "Giao thông học đường"

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI TUẦN 10 CUỘC THI "GIAO THÔNG HỌC ĐƯỜNG" TOÀN QUỐC LẦN II

Ban Tổ Chức cuộc thi Giao Thông Học Đường thông báo kết quả tuần thi thứ mười vòng thi cấp trường

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI TUẦN 9 CUỘC THI "GIAO THÔNG HỌC ĐƯỜNG" TOÀN QUỐC LẦN II

Ban Tổ Chức cuộc thi Giao Thông Học Đường thông báo kết quả tuần thi thứ chín vòng thi cấp trường