Danh sách vòng thi

STT Tên vòng thi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái
1 Tuần 1 09:00 07-11-2016 23:55 13-11-2016 Đã kết thúc
2 Tuần 2 09:00 14-11-2016 23:55 20-11-2016 Đã kết thúc
3 Tuần 3 09:00 21-11-2016 23:55 27-11-2016 Đã kết thúc
4 Tuần 4 09:00 28-11-2016 23:55 04-12-2016 Đã kết thúc
5 Tuần 5 09:00 05-12-2016 23:55 11-12-2016 Đã kết thúc
6 Tuần 6 09:00 12-12-2016 23:55 18-12-2016 Đã kết thúc
7 Tuần 7 09:00 09-01-2017 23:55 15-01-2017 Đã kết thúc
8 Tuần 8 09:00 06-02-2017 23:55 12-02-2017 Đã kết thúc
9 Tuần 9 09:00 13-02-2017 23:55 19-02-2017 Đã kết thúc
10 Tuần 10 09:00 20-02-2017 23:55 26-02-2017 Đã kết thúc
11 Đồng bằng sông Hồng 09:00 16-03-2017 23:55 16-03-2017 Đã kết thúc
12 Tây Bắc Bộ 09:00 17-03-2017 23:55 17-03-2017 Đã kết thúc
13 Đông Bắc Bộ 09:00 20-03-2017 23:55 20-03-2017 Đã kết thúc
14 Bắc Trung Bộ 09:00 21-03-2017 23:55 21-03-2017 Đã kết thúc
15 Nam Trung Bộ 09:00 22-03-2017 23:55 22-03-2017 Đã kết thúc
16 Tây Nguyên 09:00 23-03-2017 23:55 23-03-2017 Đã kết thúc
17 Đông Nam Bộ 09:00 24-03-2017 23:55 24-03-2017 Đã kết thúc
18 Đồng bằng sông Cửu Long 09:00 27-03-2017 23:55 27-03-2017 Đã kết thúc