Danh sách vòng thi

STT Tên vòng thi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái
1 Tuần 1 09:00 12-12-2017 17:00 17-12-2017 Đã kết thúc
2 Tuần 2 09:00 25-12-2017 17:00 31-12-2017 Đã kết thúc
3 Tuần 3 09:00 08-01-2018 17:00 14-01-2018 Đã kết thúc
4 Tuần 4 09:00 22-01-2018 17:00 28-01-2018 Đã kết thúc
5 Tuần 5 09:00 05-03-2018 17:00 11-03-2018 Đã kết thúc
6 Tuần 6 09:00 12-03-2018 17:00 18-03-2018 Đã kết thúc
7 Vòng thi cấp tỉnh/TP 09:00 09-04-2018 17:00 15-04-2018 Đã kết thúc
HOTLINE: 1900636444