Kết quả thi

# Cuộc thi Điểm Thi Thành tích Điểm phụ
1 Tuần 1 350 02:28:028 0
2 Tuần 2 350 01:45:995 0
3 Tuần 3 350 01:19:997 0