Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 755.087 lượt thi
Họ tên IdGame Thành phố Quận/huyên Trường Điểm Thi Thời gian Điểm phụ
Huỳnh Thanh Thân meoconbictb2 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:42 0
Huỳnh Thanh Thân meoconbictb2 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:42 0
Nguyễn Công Minh clovers1254 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 00:43 0
Nguyễn Công Minh clovers1254 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 00:43 0
Huỳnh Thanh Thân meoconbictb2 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:43 0
Huỳnh Thanh Thân meoconbictb2 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:43 0
Phan Đình Quốc Khải phandinhquockhaia7 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:44 0
Nguyễn Công Minh clovers1254 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 00:44 0
Đỗ Nam Trung boss503836 An Giang Tp. Long Xuyên TT GDTX tỉnh 350 00:44 0
Nguyễn Hồng Gia Hân nguyenhonggiahana1 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:44 0
Nguyễn Hồng Gia Hân nguyenhonggiahana1 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:44 0
Nguyễn Công Minh clovers1254 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 00:44 0
Nguyễn Thị Ngọc Ý nguyenthingocya1 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:44 0
Huỳnh Thanh Thân meoconbictb2 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:44 0
Nguyễn Thị Thanh Thủy nguyenthanhthuy10a7 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 00:44 0
Lê Thanh Thảo lethanhthaoa1 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:45 0
Đỗ Nam Trung boss670890 An Giang Tp. Long Xuyên TT GDTX tỉnh 350 00:45 0
Huỳnh Tố Khanh huynhtokhanha7 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:45 0
Nguyễn Phương Bảo Vy phuongbaovy10a7 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 00:46 0
Nguyễn Kiều Như Tú nguyenkieunhutua7 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:46 0
Huỳnh Tô Thúy Vy huynhtothuyvya1 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:46 0
Nguyễn Dương Thiên Ngọc thienngoca7 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:46 0
Hồ Nguyễn Phương Uyên hophuonguyen10a7 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 00:46 0
Nguyễn Công Minh clovers1254 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 00:46 0
Nguyễn Hoàng Trúc My nguyentrucmy10a7 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 00:47 0
Phạm Thị Châu Nguyên phamthichaunguyena1 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:47 0
Nguyễn Ngọc Vân Anh nguyenngocvananh10a7 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 00:47 0
Hồ Trung Khang hotrungkhang10a7 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 00:47 0
Nguyễn Thị Ngọc Ý nguyenthingocya1 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:47 0
Trần Thị Liễu tranthilieua7 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:47 0
Nguyễn Thanh Tuấn tuandeptrai2857 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 00:47 0
Trần Ngọc Quyên Linh ngocquyenlinh10a7 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 00:48 0
Nguyễn Cao Minh Trí nguyenminhtri10a7 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 00:48 0
Lê Ngọc Phương Trinh ngocphuongtrinh10a7 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 00:48 0
Trương Lê Trọng Ân truongletrongana1 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:48 0
Huỳnh Thanh Thân meoconbictb2 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:48 0
Nguyễn Vĩnh Phúc nguyenvinhphuca1 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:48 0
Chu Đăng Khánh Nhi chudangkhanhnhi10a7 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 00:48 0
Trần Hoàng Nguyên tranhoangnguyena1 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:49 0
Chu Phan Ngọc Linh ngoclinh06102001 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 00:49 0
Đoàn Ngân Hà doannganhaa1 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:49 0
nguyễn hùng vĩ tuiga222 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:49 0
Nguyễn Thanh Tuấn tuandeptrai2857 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 00:49 0
Nguyễn Hồng Gia Hân nguyenhonggiahana1 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:49 0
Chu Dăng Khánh Nhi chudangkhanhnhi Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 00:49 0
Nguyễn Thị Thanh Thủy nguyenthanhthuy10a7 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 00:50 0
Chu Thành Đạt mrfalse123456 Hải Phòng Ngô Quyền THPT Chuyên Trần Phú 350 00:50 0
nguyễn hùng vĩ tuiga222 Khánh Hòa Cam Lâm THPT Trần Bình Trọng 350 00:50 0
Trương Bảo Hân baohan10a7 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 00:50 0
Trần Bảo Quyên tranbaoquyen10a7 Lâm Đồng Tp. Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 350 00:50 0